Av. Bahadır OKTAY
 
 
Asıl borçlu ile birlikte borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz malikine icra takibinden önce ödeme istemi tebliğ edilmedikçe, ipotek borçlusu bakımından borç muaccel olmaz. Muaccel olmayan bir alacak için de icra takibi yapılamaz. ipotek akit tablosu içeriğinden üst sınır ipoteğinin tesis edildiği anlaşıldığına göre, limiti aşacak şekilde faize hükmedilemez. Davanın kısmen reddedilmesi halinde, davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmelidir.

T.C.

YARGITAY

11. Hukuk Dairesi

 

E:2006/8151

K:2007/10454

T:09.07.2007

 

İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Üst Sınır İpoteği

 

Özet:

Asıl borçlu ile birlikte borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz malikine icra takibinden önce ödeme istemi tebliğ edilmedikçe, ipotek borçlusu bakımından borç muaccel olmaz. Muaccel olmayan bir alacak için de icra takibi yapılamaz.

ipotek akit tablosu içeriğinden üst sınır ipoteğinin tesis edildiği anlaşıldığına göre, limiti aşacak şekilde faize hükmedilemez.

Davanın kısmen reddedilmesi halinde, davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmelidir.

 

2004 s. Yasa m. 148,149/b

4721 s. Yasa m. 887

 

Taraflar arasında görülen davada (Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi)'nce verilen 12.04.2006 tarih ve 2005/422006/109 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirketin acentesi olan davalı şirket ile acentenin borçları için müvekkili lehine 1. derecede ipotek veren konumundaki diğer davalının, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlattığı takibe itirazlarının haksız olduğunu, intikal ettirilmeyen poliçe primlerinin ihtarnameye rağmen ödenmediğini ileri sürerek, itirazın iptalini ve %40 icra inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1           Dava, acentelik sözleşmesine dayalı prim alacağının tahsili amacıyla İİK'nın 148. ve 149/b maddeleri uyarınca yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takibe yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davalılardan Bülent, borçtan şahsen sorumlu olmayıp, muaccel hale gelmiş bir alacak için değil, acente borçlarının teminatı olarak ipotek verdiğinden, davacı alacaklının icrada çıkardığı ödeme emrinin kendisine karşı geçerli olabilmesi için, borçlu ile beraber kendisine de, icra takibinden önce ödeme isteminin tebliği zorunlu bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla, asıl borçlu ile beraber borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotekli taşınmaz malikine ihbar yapılmadıkça, ipotek borçlusu bakımından borç muaccel hale gelemez. Muaccel hale gelmemiş bir borç için de icra takibi yapılamayacaktır. Bu husus, takip koşuludur. Zira, İİK'nın 149/b madde hükmünde de alacağın muaccel olması aranmıştır.

Asıl borçlu şirkete Türk Medeni Kanunu'nun 887. madde hükmünce, bir muacceliyet ihbarı keşidesine ilişkin ihtarname tebliğ edilmiş ise de, borçtan şahsen sorumlu olmayan ipotek borçlusu diğer davalıya yönelik ihtarname keşide edilmemiştir.

Ne var ki, somut olayda, akit tablosunda, mevcut açık hesap, cari hesap, kambiyo senetleri ve sair belgelere müstenit borçlarından herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi, borçlunun acze veya iflas haline düşmesi durumunda, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın tüm borçlarının muaccel hale geleceğini, davalılardan Bülent de, davacıya karşı taahhüt etmiş olup, bu hüküm ile anılan takip koşulunu tarafların aralarında uygulamayacaklarını kararlaştırmış olduklarının kabulü gerekir.

Bu açıklamalara ve dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2          İpotek akit tablosu içeriğine göre, takibe konu ipotek, üst sınır (azami meblağ) ipoteğiolarak tesis edilmiş olup, bu tür ipotek ileride vücut bulacak veya vücut bulması muhtemel olan bir alacağın teminatı olarak tesis edildiği için, bu belirsizliğin ileride getireceği sorunları önlemek amacıyla, taşınmazın bu belirsiz borca azami ne miktar için teminat teşkil edeceği, ipotek akit tablosunda geçecek bir limitle belirlenir. Bu nedenle, ileride vücut bulacak ana borç ile buna eklenecek faiz, icra takip giderleri ile yanlarca kararlaştırılan diğer fer'ileri yani ipotekle teminat altına alınan toplam borç miktarının bu tür ipotekte tarafların ipotek tesis edilirken rızaları ile tespit edilen bu limiti aşması mümkün değildir. Bu husus, azami meblağ ipoteğini adi ipotekten ayıran en önemli ölçüt olmaktadır. Buna göre, somut olaya dönüldüğünde, ipotek akit tablosundaki açıklamalardan ve belirlenen miktardan dolayı davaya konu ipoteğin bir üst sınır ipoteği(maksimal ipotek) olarak tesis edildiği açıkça anlaşılmakta olup, ipotek limitinin 50.000.000.000 TL olduğu, bu tutarı aşacak şekilde takip tarihinden itibaren işleyecek faizin tahsili talebinin kanuna uygun olmayıp, ipotek borçlusunun sorumluluğunun ipotek limiti ile sınırlı olduğu gözetilmeden, takip tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmek suretiyle ipotek limitini aşacak şekilde her iki davalı yönünden yazılı hüküm tesisi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle, her iki davalı yararına bozulması gerekmiştir.

Diğer yandan, hükme esas bilirkişi raporuna karşı, davalılar vekili, yaptığı itirazda, gerek acente olan davalının, gerekse davacı sigortacının, poliçelerden bazılarını iptal ettiğini, bunun alacak miktarını etkileyeceğini, bu yönün raporda tartışılmadığını bildirmiş olup, bu itiraz üzerinde mahkemece durulmaması doğru bulunmamıştır.

3          Dava kısmen reddedildiği halde, davalılar yararına vekalet ücreti hükmedilmemesi de doğru bulunmamış, hükmün bu yönden de her iki davalı

yararına bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalılar yararına ayrı ayrı (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.07.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 Copyright © 2009 - Bahadır Oktay Huıkuk Bürosu, Her Hakkı Saklıdır.
   
Kullanıcı Adı:
  Şifre:
  Şifremi Unuttum !        
 
   
  BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

  Ulusal Yargı Ağı Projesi ( UYAP ) Avukat Portal Sistemine E-imza Seçeneği İle Giriş

  TAPU SİCİL TÜZÜĞÜNÜN 69. MADDESİNİN 5. FIKRASININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY 10. DAİRE 2013/6805 ESAS SAYILI KARARI

  YARGITAYDAN VERİLEN İCRA VE İFLAS İŞLERİNE AİT KARARLARIN YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

  2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2014 Yılı Tarifesi

  Adres Değişikliği

  http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/otopark_sorgulama.aspx linkine tıklayarak kaydında trafikten men kararı bulunan vasıtalar için otopark bilgisine ulaşabilirsiniz

  President Dean Spielmann launched a Turkish version of the Court’s case-law database HUDOC which was partly funded by a voluntary contribution from the Turkish Government. The launch was organised on the occasion of the visit to the Court by the Turkish Minister of Justice, Sadullah Ergin.

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) resmi web sitesi ‘HODOC’ Türkçe yayın yapmaya başlamıştır.

  HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

  HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

  HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

  HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

  http://www.hg.org/attorney/oktay-hukuk-bürosu/100991

  Üyeliğimiz bulunan uluslararası hukuk organizasyonları

  Ulusal Baro Ağı Projesi kapsamında UYAP-Barokart -UBAP sistemlerine e-imza veya mobil imza aracılığı ile ulaşmak için linke tıklayınız.

  (KEP) sahipleri hesaplarına elektronik veya mobil imzalarını kullanarak kimlik bilgilerini doğrulamak suretiyle ulaşibilmektedirler. Link için tıklayanız.

  Yeni Tapu Sicil Tüzüğü 17.08.2013 tarih 28738 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün 69.maddesi terkin işlemine ilişkin olup, bu madde de önemli bir değişiklik yapılmıştır.

  E-Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP )

  UYAP üzerinden gönderilen vekalet ve yetki belgeleri için elektronik pul entegrasyonu

  UYAP Avukat Portal, Vatandaş Portal, Bilirkişi Portal, Kurum Portal, E-Satış Portal ve E-Devlet giriş linkleri

  UYAP sisteminin kullanımına ilişkin mevzuat için linke tıklayınız

  6352 SAYILI YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN

  2013 Yılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2013 Yılı Tarifesi Yayınlandı

  2013 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

  01.01.2013’de Yürürlüğe Girecek Olan 2013 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Yayınlandı

  ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: TGM-2011/2) Yayınlandı

  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: TGM-2011/1) Yayınlandı

  2011-2012 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  Uluslararası vicdanın temsilcisi Atsushi MİYAZAKİ kardeşimizin vefatının derin üzüntüsünü yaşıyor; hatırası önünde minnet ve şükranla eğiliyoruz. Onun katkılarını hiçbir zaman unutmayacağız.

  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun tam metni için linke tıklayınız

  UYAP üzerinden ilamsız icra takibi başlatılabilmesine yönelik çalışmalar T.C. Adalet Bakanlığı tarafından tamamlanmış olup vezne hesaplarının icra müdürleri tarafından UYAP sistemine tanıtılmasının ardından harç ve masraf ödemelerinizi Barokartınız ile gerçekleştirerek adliyeye gitmeden takip açabilir ve beklemeksizin esas numarası alabilirsiniz.

  Türkiye Barolar Birliği tarafından yürütülen girişimler neticesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görülen işlere ilişkin olarak daha önce Yargıtay Başkanlığı'na ait www.yargitay.gov.tr web sayfası üzerinden verilen dosya sorgulama hizmeti kapsamında gösterilmeyen savcılık dosya sorgulama hizmeti verilmeye başlanmıştır.

  T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Avukat Portal Ekranında meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda taraflara ait adresler bilgilerinin görüntülenmesi yönelik güncelleme yapılarak sistem aktif hale getirilmiştir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

  Avukat Portal Üzerinden İcra Takibi Başlatmak Mümkün Hale Getirilmiştir.

  Avukat Portal Üzerinden Harç ve Masraf Ödemesi Yapmak Artık Mümkün

  Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP ) tüm yurt genelinde yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı' na gönderilen metin için tıklayınız

  T.C. Adalet Bakanlığı İle Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan protokol gereği UYAP Avukat Portal Üzerinden açılan davalarda Barokart ile harç ve masraf tahsilinin yapılabilmesi 20.06.2011 tarihli sistem güncellemesi ile mümkün hale getirilmiş olup hukuk büromuzca aynı tarihte UYAP açılan davada Barokart aracılığı ile harç ve masraf ödemesi yapılmış olup sistemin işleyişinde herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. UYAP sisteminin geliştirilmesinde emeği geçen ve dünyada emsali az olan bu sistemi tüm hukuk camiasının hizmetine sunan tüm çalışanlara teşekkürü bir borç biliyoruz. TBB açıklamısı içinr tıklayınız

  “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazetenin 10 Haziran 2011 tarihli 27960 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Adalet Bakanlığı İle Türkiye Barolar Birliği Arasında Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol'ün imzalanmasından sonra gerçekleştirilen hizmetleri öğrenmek için tıklayın

  Yargıtay kararlarının Avukat Portalı üzerinden görüntülenmesine yönelik çalışmalar T.C. Adalet BAkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde sürdürülmektedir.

  Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Av. V. Ahsen COŞAR hakkında basında yer alan haberlere yönelik resmi internet sitesinde yer alan açıklama metni için tıkyanız

  2011 yılı Noter Harçları

  Ticari Faiz Oranları

  Yasal Faiz Oranları

  2011 yılı HUMK, İYUK ve İİK. Parasal Sınırlar

  2011 yılı CMK Avukatlık Ücret Tarifesi

  2011 yılı Harçlar Tarifesi

  Avukat portal üzerinden Sinop Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde elektronik ortamda ilk defa dava açma işlemi gerçekleştirilmiş olup harç ve masraflar anlaşmalı banka şubesinden başarıyla mahkeme veznesine aktarılmıştır.

  Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. V. Ahsen COŞAR ile TURKTRUST yönetim kurulu Başkanı Sabri DEMİREZEN ve Genel Müdürü Tolga TÜFEKÇİ, birlikte düzenledikleri basın toplantısı ile Türkiye Barolar Birliği ve TÜRKTRUST işbirliğini kamuoyuna açıkladılar

  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" 03.12.2010 tarih, 27774 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Bankaların 492 sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçlardan müstesna tutuldukları yönünde Sinop İcra Hukuk Mahkemesinin 05.11.2010 tarihli kararı

  Avukatlık kimlik başvuruları 28 Ekim 2010 tarihi itibariyle, avukatkart.com sitesinden yapılabilecektir.

  Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan UYAP- Ulusal Yargı Ağı Projesi ile Türkiye Barolar Birliği tarafından uygulanan UBAP – Ulusal Baro Ağı Projesi’nde yer alan görevliler ortak çalışmalara başladı.

  T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı' nın 08.10.2010 tarih 2010/1-89505 sayılı Avukatlık hizmetinde sözleşmeyle aksi belirlenmemişse mahkeme hükmünün kesinleştiği tarih itibariyle vergiyi doğuran olay meydana geleceğine ilişkin iç genelgesi

  Büromuz kurucusu sayın Avukat Bahadır OKTAY hakkında basında yer alan haberler

  Anayasa Mahkemesi Kararı - 08.01.2010

  Kredinin geri ödenmesi İcra Harç Muafiyeti

  Güncel Yargıtay kararları siteye eklenmiştir.

 
   
e-Posta Adresi:    
   
Tasarım ve Programlama: Dataişlem